Home
Home >> Events >> Content

The latest courses for undergraduate

Time:2021-04-07    Visits:


Course Code150200X1

CourseBasic ChemistryA


Course Code150203X1150203X2

CourseAcademic Chemistry —— Physical Chemistry


Course Code150206X1

CourseElement chemistry

InstructorYang ZhanhongSang Shangbin


Course Code150208X1

CourseAcademic Chemistry—Fundamental of Instrumental Analysis


Course Code150211X1

CourseAcademic Chemistry—Chemical Analysis and Fundamental of Instrumental Analysis


Course Code150213X1

CourseBasic Operation and Basic Data Measurement


Course Code150221X1

CourseEngineering Chemistry Experiments—Analytical Chemistry Experiment B


Course Code150220X1

Course:Engineering Chemistry Experiments—Analytical Chemistry Experiment A

Course Code150301X1

CourseInorganic Chemistry


Course Code150305X1

CourseInorganic Chemistry


Course Code150303X1

CourseBasic Chemistry


Course Code150306X1

Coursecoordination chemistry


Course Code150308X1

CourseInorganic and Analytical Chemistry


Course Code150401X1

Course Code150501X1

CourseAnalytical Chemistry A

Instructor: Chen XiaoqingZhou MingdaYang MinghuiJiang Xinyu, etc.


Course Code150502X1

CourseAnalytical Chemistry Experiment A


Course Code150503X1

CourseAnalytical Chemistry B


Course Code150506X1

CourseAnalytical Chemistry Experiment B


Course Code150504X1

CourseInstrumental Analysis

InstructorZhou MingdaLu HongmeiSong Ge


Course Code150504X1

CourseExperiment of Instrumental Analysis


Course Code150701X1150701X2

CoursePrinciples of Chemical Engineering A I,II


Course Code150703X1

CoursePrinciples of Chemical Engineering Experiment

InstructorMan RuilinQiu Yunren Wang HuiZhou YonghuaFu JiangangLiu HuiJiang ChongwenTan Jun


Course Code150802Z1

CourseEnvironmental Chemistry

InstructorZeng DongmingLiu Yaochi


Course Code150810Z1

CourseComprehensive Experiment of Applied Chemistry

InstructorZeng DongmingChen LimiaoHuang Jianhan


Course Code150811Z1

CourseScientific Training of Applied Chemistry

InstructorZeng DongmingChen LimiaoHuang Jianhan


Course Code150813Z1

CourseMaterial Chemistry

InstructorLiu Suqin


Course Code150815Z1

Course: Fine Chemicals Chemistry and Technology

InstructorLiu Kaiyu


Course Code150828Z1

CourseChemical process development

InstructorLiu YaochiGu Yingyin


Course Code150905Z1  

Course Biological Chemistry

InstructorLiu JiajiaWang YanTang Zhenyu


Course Code150916Z1

CourseMedicinal polymer materials

InstructorTang ZhenyuLiu Yanfei


Course Code150920Z1

CoursePharmaceutical engineering course design

InstructorLiu YanfeiJiang Yuren


Course Code151001Z1

Coursechemical engineering thermodynamics

InstructorZhong HongLi Haipu


Course Code151003Z1

CourseChemical plant design

InstructorMan RuilinJin YisuLi Haipu


Course Code151010Z1

CourseChemical experiment

InstructorWang HuiMan RuilinQiu Yunren Zhou Tao


Course Code151016Z1

CourseEnvironmental Engineering

InstructorWang HuiYe HuaFu Jiangang


Course Code151023Z1

CourseChemical engineering experiment


Course Code151028Z1

CourseChemical environmental protection and safety


Course Code151042Z1

CourseBasis of Chemical Plant Design


Course Code151043Z1

CourseIntroduction to Fine Chemicals


Course Code151073Z1

CourseChemical Instrument and Automation


Course Code

CourseElectrochemical Principles


Course Code151210Z1

CourseIntroduction to Vacuum Physics and Chemistry